STATUT
FUNDACJI MIASTO PROWINCJONALNE

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Miasto Prowincjonalne, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosława Koźlarka, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Łaźniaka w kancelarii notarialnej w Koninie, ul: Wojska Polskiego nr 3, w dniu 24.07.2015 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja jest organizacją pozarządową i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Działalność Statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Konin.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku angielskim w brzmieniu Provincial City Foundation.
 3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może powoływać oddziały zamiejscowe, filie oraz tworzyć jednostki organizacyjne

§5

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. pracy i polityki społecznej.

§ 6

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 7

 1. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego oraz pieczęci.

Cele i zasady działania Fundacji.

§8

Celami Fundacji są:

 1. Stworzenie kompleksowego punktu gastronomicznego.
 2. Wspieranie inicjatyw oddolnych.
 3. Tworzenie inicjatyw gastronomicznych.
 4. Organizowanie targów spożywczych.
 5. Promocja zdrowego trybu życia.
 6. Wspieranie inicjatyw promujących profilaktykę zdrowotną.
 7. Tworzenie nowoczesnych inicjatyw kulinarnych.
 8. Promowanie oraz wspieranie nowoczesnych programów edukacyjnych.
 9. Tworzenie sieci wsparcia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 10. Promocja oraz działanie na rzecz rozwoju inicjatyw oddolnych.
 11. Integracja i wspieranie środowiska aktywistów miejskich.
 12.  Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
 13. Działalność charytatywna i społeczna w sferze zadań pożytku publicznego.
 14. Działalność wydawnicza.
 15. Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturowej, zawodowej i społecznej.
 16. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych.
 17. Ochrona i promocja zdrowia.
 18. Rozwijanie społeczeństwa informacyjnego oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej.
 19. Działalność na rzecz kultury i sztuki.
 20. Działalność na rzecz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 21. Turystyka i rekreacja.
 22. Promocja i organizacja wolontariatu.
 23. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
 24.  Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
 25. Działanie na rzecz osób w podeszłym wieku.
 26. Promocja regionu na jego obszarze i poza granicami.
 27. Produkcja nowoczesnych pamiątek z region.

§9

Dla realizacji powyższych celów i Fundacja może realizować następujące działania w formie nieodpłatnej:

1. Prowadzić:

a) placówki gastronomiczne
b) ośrodki i placówki aktywizacyjne,
c) domy dziennego pobytu, świetlice itp.,

2. Organizować:

a)szkolenia, wystawy, warsztaty, konferencje, kolonie, wycieczki, konkursy,
b)imprezy kulinarne, rekreacyjne
c)wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych

3. Wydawać:

książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny informacyjne, filmy i inne publikacje dotyczące działalności statutowej Fundacji.

4. Współpracować:

a) z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, zawodowymi, młodzieżowymi oraz z instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi,
b) z zagranicznymi i krajowymi organizacjami społecznymi, zajmującymi się działalnością oddolną i gastronomiczną

5. Uzyskiwać środki na realizację celów Fundacji poprzez m.in. prowadzenie różnych form działalności nieodpłatnej statutowej, uzyskiwanie dotacji i grantów ze środków publicznych oraz sponsorów prywatnych, darowizn, dochodów ze zbiórek i imprez.

§10

W ramach działalności odpłatnej Fundacja może prowadzić:

 1. szkolenia, wystawy, warsztaty, konferencje, kolonie, wycieczki, konkursy,
 2. imprezy kulinarne, sportowe, rekreacyjne oraz turnusy rehabilitacyjne;

§11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§12

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

§13

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z nawiązek sądowych,
 5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 6. Dochodów z działalności gospodarczej.
 7. oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa.

§14

 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku darowizn i innych zapisów celowych Fundacja może odmówić przyjęcia danej darowizny.
 3. Fundacja może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15

 1. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§16

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji.

§17

 1. Władzami fundacji są:
 2. Kolegium Fundatorów, zwane dalej Kolegium,
 3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 4. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Kolegium Fundacji.

§18

 1. W skład Kolegium wchodzą Fundator i osoby wyznaczone przez Fundatora.
 2. Jeśli statut nie stanowi inaczej, Kolegium podejmuje decyzje w drodze uchwał przyjmowanych jednogłośnie przez wszystkich członków Kolegium.
 3. Przy podejmowaniu uchwał, w tym uchwały o wyborze lub odwołaniu członków Zarządu i Rady Fundacji, Fundatorzy mogą być reprezentowani przez pełnomocników.
 4. W przypadku podejmowania decyzji o odwołaniu przed upływem kadencji członka Rady lub Zarządu, który jest jednocześnie Fundatorem, osoba, której dotyczy procedura odwołania, nie bierze udziału w głosowaniu członków Kolegium.
 5. W przypadku nieobecności Fundatora na spotkaniu Kolegium Fundatorów uniemożliwiającej podjęcie planowanych decyzji, pozostali członkowie zawiadomią go listem poleconym wysłanym na adres podany w Krajowym Rejestrze Sądowym o możliwych kolejnych dwóch terminach spotkania. W sytuacji braku pisemnej odpowiedzi wskazującej możliwy termin spotkania (oddalony co najwyżej o tydzień od propozycji pozostałych Fundatorów), po upływie tygodnia od drugiego zaproponowanego terminu, pozostali Fundatorzy mogą zwołać posiedzenie Kolegium, które podejmie decyzje jednomyślnie w gronie osób obecnych na spotkaniu.
 6. Członkostwo w Kolegium ustaje w razie śmierci Fundatora lub złożenia pisemnego oświadczenia o wycofaniu się z udziału w pracach Fundacji. Fundator może również złożyć pisemne oświadczenie o wznowieniu udziału w pracach Fundacji i ponownie stać się członkiem Kolegium
 7. Do uprawnień Kolegium Fundatorów należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
c) przyjmowanie zmian w statucie Fundacji,
d) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,
d) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

8. Osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w obszarze działalności Fundacji mogą zostać zaproszone do udziału w posiedzeniach i pracach Kolegium pełniąc funkcję doradców członków Kolegium

9. W przypadku śmierci któregokolwiek z Fundatorów, jego obowiązki i uprawnienia przejmują inni Fundatorzy. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów, ich obowiązki i uprawnienia przechodzą na Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§19

 1. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób, w tym Prezesa powołanego na czas nieokreślony.
 3. Pierwszy Zarząd powołuje fundator.
 4. Fundator może zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku rezygnacji lub odwołania.
 6. W przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka zarządu, Zarząd może w drodze kooptacji wybrać nowego członka.
 7. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani wg zasad ustalonych przez fundatora.
 8. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§20

 1. Do zadań zarządu należy:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) opracowywanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,
c) przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn , spadków i zapisów,
d) gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzanie nim,
e) uchwalanie regulaminów, struktur organizacyjnych Fundacji,
f) ustalanie zasad wynagrodzenia i zatrudnienia zleceniobiorców i pracowników.

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes.
 2. Jeśli statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność Prezesa Zarządu.
 3. W sprawach dotyczących zmian w Statucie Fundacji Zarząd podejmuje uchwałę większością kwalifikowaną przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. W przypadku Zarządu 1 osobowego zmian dokonuje Prezes samodzielnie, a w przypadku Zarządu 2 osobowego jego członkowie podejmują uchwałę jednomyślnie.
 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Rada Fundacji

  §21 

 1. Rada Fundacji (zwana dalej Radą) składa się z od dwóch do pięciu osób powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Do czasu powołania Rady przez Fundatora, Rada nie istnieje. W przypadku podjęcia stosownej uchwały zastosowanie znajdą przepisy niniejszego Statutu odnoszące się do Rady Fundacji. Do czasu powołania Rady Fundacji jej zadania oraz uprawnienia wskazane w niniejszym Statucie sprawuje Fundator.
 1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybierze ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 2. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek rezygnacji członka lub odwołania przez fundatora. Powołanie nowego członka Rady następuje w drodze uchwały Rady przy obecności wszystkich Członków Rady.
 3. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady lub zastępca. Posiedzenie może być także zwołane na wniosek Zarządu lub Fundatora. Członkostwo w Radzie pełnione jest społecznie. Posiedzenia Rady są protokołowane. Do protokołu załączana jest lista obecności.

§22

 1. Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
 2. Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos

§23

Zadaniem Rady Fundacji jest:

 1. Sprawowanie roli wewnętrznego organu kontrolnego oraz opiniowania i nadzorowania działań podejmowanych przez Fundację.
 2. Wyznaczanie ogólnych kierunków aktywności fundacji w ramach jej celów.
 3. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.
 4. Przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności.
 5. Odwoływanie członków Zarządu.
 6. Członkowie Rady Fundacji z uwagi na szczególny charakter pełnionej funkcji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 1. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Sposób Reprezentacji

§24

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa Prezes Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. W sprawach majątkowych przekraczających kwotę 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Zmiana Statutu

§25

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Kolegium Fundatorów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§26

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Działalność gospodarcza

§27

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących inicjatyw społecznych i gospodarczych.
 4. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

§28

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd za zgodą Kolegium Fundatorów.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest, zgodnie z klasyfikacją PKD 2007:

1) 32 Pozostała produkcja wyrobów
2) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
3) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
4) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
5) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
6) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
7) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
8) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
9) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
10) 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
11) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

Likwidacja Fundacji.

§29

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Kolegium Fundatorów.

§30

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Kolegium Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. W dalszej kolejności uchwałę o przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.

§31

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
Facebook
YouTube